กทท. เร่งเยียวยาผู้เช่าทรัพย์สิน กทท. จากผลกระทบ COVID-19

กทท. เยียวยาผู้เช่าทรัพย์สินที่เป็นคู่สัญญากับ กทท. กว่า 5,000 สัญญา ทั้งผู้เช่าอาคาร ผู้เช่าที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กทท. มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้ กทท. ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าทรัพย์สินของ กทท. ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้หน่วยงานจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ กทท. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สินของ กทท. ที่เป็นคู่สัญญากับ กทท.  ที่เป็นบุคคล-ธรรมดา นิติบุคคล ยกเว้นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และบริษัทมหาชน จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
1.กลุ่มผู้เช่าอาคารสำนักงาน อาคาร-พาณิชย์ และผู้เช่าประกอบธุรกิ6จ ให้เรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละราย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนแต่ละสัญญา โดยเป็นจำนวนเงินให้ความช่วยเหลือ 10,369,670.11 บาทต่อเดือน
2. กลุ่มผู้เช่าที่อยู่อาศัย ให้งดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละราย คิดเป็นจำนวนเงิน 676,872.45 บาทต่อเดือน
3. ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่า หรือค่าตอบแทน โดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน 1 เดือน ของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาสำหรับผู้เช่าทรัพย์สินทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ กทท. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการ ตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,139,627.68 บาท

————————————————