กรมพส.จังหวัดอุทัยธานี one home กระทรวง พม. ขานรับนโยบาย รมต.พม. ลงพื้นที่สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“ไร้ที่พึ่ง..แต่ไม่ไร้ที่พัก(พิง)” หน่วยงานกรมพส.จังหวัดอุทัยธานี one home กระทรวง พม. ขานรับนโยบาย รมต.พม. สำรวจคนตกงานยากจน ผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาวิกฤติโควิด -19  พร้อมมอบสิ่งของผู้เฒ่าป่วยติดเตียง


นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมาย นาย สุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีนโยบายให้ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประสานให้หน่วยงา น one home พม.อุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้มีรายได้น้อย คนจนตกงานเพื่อลดปัญหาทางสังคมในวิกฤตโควิด -19  โดยมี หน่วยงานในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ได้แก่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมหน่วยงานในพื้นที่ภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการองค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, ท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, อพม.ในพื้นที่

ในการนี้ทางหน่วยงานได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 306 ราย ละๆ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นเป็นเงิน  612,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายแยกมีดังนี้ ในพื้นที่เทศบาล 5 ราย พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 22 ราย พร้อมนี้ได้มอบสิ่งของใช่ในชีวิตประจำวันผู้ป่วยติดเตียงเป็นแพมเพิสผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยเหลือลดค่าใช่จ่ายค่าครองชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือตกงานที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ และผู้มีรายได้น้อยในช่วงวิกฤติ โควิด -19 อีกด้วย
………………………………………………..