รู้ทันกลลวงช่วง COVID-19 กับสำนักงาน ปปง.

รู้ทันกลลวงช่วง COVID-19 กับสำนักงาน ปปง. ตอนความเสี่ยงและนโยบายรับมือด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

สายด่วน Hotline 1710