ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนเข้าพบรองนายกฯ เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องภายหลังได้รับผลกระทบ COVID 19

(18 พฤษภาคม 2563) ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) และดร.จีระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเพื่อประชุมหารือพร้อมนำเสนอข้อเรียกร้องในการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ห้องประชุม 2503 ตึกสำนักทำเนียบรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เข้าร่วมการประชุม

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ของทางผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จนทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ในขณะเดียวกันยังคงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย และเงินเดือนครู บุคลากร เช่นเดิมนั้น เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องต่างๆ ต่อรองนายกรัฐมนตรีได้หาทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนต่อไป อีกทั้งนอกจากนี้โรเรียนเอกชนยังได้รับความเดือดร้อนจากจากเรื่องของการเก็บภาษีของโรงเรียนเอกชนที่กำลังจะถูกเรียกเก็บในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมาแทนที่กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563) โดยผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนได้ขอให้ช่วยผ่อนปรนการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนโดยงดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 2 ปี และหารือกับกระทรวงมหาดไทยให้บรรเทาความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีป้าย โดยงดเก็บภาษีป้ายที่ใช้ในกิจการของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 อีกทางหนึ่งด้วย