กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการ “DPT แบ่งปันความสุข” ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ “DPT แบ่งปันความสุข” โดยได้ติดตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสรับการแบ่งปันจากกรมฯ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมฯ และประชาชนที่ต้องการที่จะแบ่งปัน สามารถนำสินค้าเข้าไปใส่ไว้ในตู้แบ่งปันความสุข เพื่อร่วมกันแบ่งปันได้ที่บริเวณหน้ากรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และถนนพระราม 9

โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และมอบหมอบให้นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานฯ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

 

………………………………………..