กระทรวงเกษตรฯ ย้ำชัด “เราจะไม่ทิ้งกัน” พร้อมเปิดระบบรับเรื่องอุทธรณ์ของเกษตรกร ดีเดย์พร้อมใช้งาน 16 พ.ค. นี้

นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่าน   การตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการ และโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย โดยทาง ธกส. พร้อมจะดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ในชุดแรก จำนวน 3.3 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15 – 20 พ.ค. 63 นี้ ส่วนที่เหลืออีก 3.4 ล้านราย อยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พ.ค. 63 ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th/ โดยตรง และสามารถติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด 2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน  5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด   7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา) และ 8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้โดยตรง

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เกษตรกรทุกรายมั่นใจได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจัดสรรเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร ซึ่งหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือเกษตรกรทุกรายภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว” นายอนันต์กล่าวทิ้งท้าย