กคช.ร่วมกับกระทรวงแรงงานให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

การเคหะแห่งชาติร่วมกับกระทรวงแรงงานบูรณาการหาแนวทางช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทำให้หลายหน่วยงานออกมาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งการเคหะแห่งชาติได้คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ เป็นสำคัญ จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติในด้านการเงินและด้านสังคม พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของ  การเคหะแห่งชาติ พบว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ประสบกับปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดกิจการชั่วคราว หรือต้องปิดกิจการถาวร การเคหะแห่งชาติจึงเล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสด้วยการฝึกอาชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่วยเหลือให้ผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครัวเรือนให้เติบโตขึ้นได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จึงร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดการประชุมหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ ดร.ธนพร ศรียางกูร ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายนายกรัฐมนตรี (PMDU) ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ และมูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมการประชุมชนดังกล่าว   เพื่อร่วมหารือแนวทางการฟื้นฟูอาชีพให้กับชุมชน โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง      การเคหะแห่งชาติจะจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ฝึกอบรม โดยจะใช้โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาตินจ.่งงานว่างทั้งประเทศ 1 ศ 1 แสนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการนำร่อง ด้านกระทรวงแรงงานจะทำหน้าที่ดูแลด้านการฝึกอบรมและการจัดหางาน ส่วนที่สอง จะมีการขยายการฝึกอาชีพออกไปยังโครงการอื่นๆ ของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบการฝึกอบรมแรงงาน พร้อมนำข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันไลน์ของชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเข้าถึงข้อมูลการจ้างงานได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้บูรณาการความร่วมมือด้านข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่ยังว่างอยู่ให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้พนักงานตามนิคมอุตสาหกรรมได้ให้เข้าถึงที่พักในลักษณะต่างๆ มากยิ่งขึ้น