กกจ. เผย สถิติ คุมเข้มสาย/นายหน้าหลอกไปทำงานต่างประเทศ 3 ปี

กรมการจัดหางาน เผย สถิติช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)ได้รับเรื่องร้องทุกข์ กรณี สาย/นายหน้า หลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กว่า 1,500 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 100ล้านบาท

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ให้ความสำคัญกับปัญหาการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศ และที่ผ่านมาได้มีมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูล ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)ได้รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีสาย/นายหน้า หลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 1,548 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 102,425,550 บาท ร้องทุกข์กล่าวโทษตาม พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แล้ว 881 ราย

โดย ในมาตรการแก้ไขปัญหา นั้น กรมการจัดหางานได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 1. มาตรการป้องกัน โดยจัดตั้งชุดเฝ้าระวังตอบโต้ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อ ตรวจสอบและติดตามเฟซบุ๊คและไลน์ของผู้ที่โฆษณาชักชวน/รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 2. มาตรการปราบปราม บูรณาการความร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุม/ดำเนินคดี ผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้การดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในรูปแบบประสานการติดตามการออกหมายจับจากพนักงานสอบสวน และประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งหมายจับเข้าระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อจับกุมผู้ที่มีหมายจับในขณะที่จะเดินทางออกนอกประเทศหรือจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และ 3. มาตรการสร้างการรับรู้ โดยการจัดประชุมชี้แจง/อบรม ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนและคนหางานทั่วไป เพื่อให้มีความรู้เรื่องขั้นตอนของการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้อง รูปแบบหรือกลวิธีการหลอกลวงของสาย/นายหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนทั่วไป/คนหางาน สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน