ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ”

​ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ” โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่น ใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 16 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ หรือ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330 หรือ 8335

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง คุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขององค์กรขนาดใหญ่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การเกษตร การสหกรณ์ กฎหมาย มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชุมชน มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและ นำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 16 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.baac.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนที่มีหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดส่งเอกสารแทน ตามสถานที่ข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8330 หรือ 8335