ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวาระการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม ในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของ ส.ป.ก.