กรม สบส. รับมอบชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ตรวจเยี่ยม จากธนาคารทิสโก้ และบริษัทในกลุ่ม ให้กับอสม. ใช้เฝ้าระวังโรคโควิด-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้ส่งมอบชุดปฐมพยาบาล 500 ชุด เป็นมูลค่า 486,850 บาท และอุปกรณ์ออกตรวจเยี่ยม 500 ชุด เป็นมูลค่า 567,100 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด เป็นมูลค่ารวม 1,053,950 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ สำหรับใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งใช้ในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่อไปด้วย