เปิดรับสมัครนักเรียนอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการหวังสร้างการตระหนักรู้สุขภาวะทางจิตและเท่าทันต่อภัยคุกคามจากสื่อสังคมออนไลน์

“หน่วยจัดการทุนเกรียนไซเบอร์เซ่ียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข – เกรียนไซเบอร์” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง เช่น นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น เข้าร่วมโครงกา

คุณสมบัติและกติกาการสมัคร

– เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ นักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเป็นทีม ประกอบด้วย ปวส. 2 คน และ ปวช. 3 คน หรือ ปวช. 5 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (รวม 6 คน)
– ผู้ร่วมโครงการต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ได้
– เปิดรับสมัคร ผ่านระบบ www.greancyber.com สมัครเข้าไป login ทางโครงการจะนัดหมายรายละเอียดการเขียนข้อเสนอ และประกาศผล ในลำดับต่อไป
– ทีมอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสร้างสรรค์ผลงาน 20,000 – 45,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโปรแกรมการอบรมความรู้ด้านการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
– ทีมอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องคิดแคมเปญรณรงค์และผลิตสื่อดิจิทัล พร้อมเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ จำนวนสื่อดิจิทัลอย่างน้อย 3 ชิ้น โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์ และภัยคุกคามบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
– วิทยาลัยอาชีวศึกษาและนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

กิจกรรม “เกรียนไซเบอร์” มุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียนอาชีวะเป้าหมายเกิดการตระหนักรู้สุขภาวะทางจิตและเท่าทันต่อภัยคุกคามของสื่อสังคมออนไลน์ และสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการสื่อสารสุขภาวะในสังคมออนไลน์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวะ ให้เป็นแกนนำที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสู่สาธารณะ ซึ่งไม่เพียงทำให้คนไทยรู้เท่าทันสื่อ ยังรวมไปถึงการรอบรู้ด้านสุขภาพอีกด้วย
………………………………………
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กัลย์ฐิตา โชคศักดาเศรษฐ์ โทร. 062 376 6773 084 088 8612
Line ID : greancyber63
FB : เกรียนไซเบอร์
อีเมล : Greancyber99@gmail.com

สมัครได้ที่ Link : https://blog.greancyber.com/recruitment/
QR Code :