เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ประกันสังคมแจง  ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ ด้วย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง  เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนั้น ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไว้เสมอหากผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที  โดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือถูกถามถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ตามนโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่” เพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ผู้ประกันตนที่ได้รับการประเมินอาการให้เป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุดด้วย) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาล ที่รับการรักษา หรือผู้เกี่ยวข้อง  โปรดแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนสังกัดอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก  หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอดเวลา

…………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สอบถามงานประกันสังคม โทร.1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง  www.sso.go.th