สธ.เตรียมเปิดบริการทันตกรรมในโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเพิ่มจากกรณีฉุกเฉิน ในกลุ่มมีนัดรักษาต่อเนื่อง ปรับแก้ไขอุปกรณ์ในช่องปาก ผู้ป่วยที่ต้องรักษาร่วมระหว่างแพทย์และทันตแพทย์ ขอให้ประชาชน โทรสอบถาม/ นัดล่วงหน้า ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ออนไลน์ตามแบบประเมินโรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เตรียมเปิดให้บริการทันตกรรมเพิ่มจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน เนื่องจากการรักษาทางทันตกรรมส่วนใหญ่มีการทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจาย อาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (Air Borne) ไปสู่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้ โดยจะเปิดบริการให้กับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่อง หรือจำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขอุปกรณ์การรักษาที่ใส่ในช่องปาก ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และทันตแพทย์ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ โดยโรงพยาบาลได้ปรับรูปแบบการให้บริการ มีระบบนัดหมายล่วงหน้า ระบบปรึกษาทันตแพทย์ทางไกล เพื่อให้คำปรึกษาก่อนรับบริการ และพิจารณานัดผู้ป่วยตามความจำเป็นของแต่ละหัตถการ รวมทั้งจัดแยกสถานที่บริการ จัดบริการแบบเว้นระยะห่าง การจัดการระบบระบายอากาศ จัดคิวการรักษาเป็นช่วงเวลา ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัส ใส่หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือ เป็นต้น

สำหรับประชาชนก่อนจะนัดรักษาทางทันตกรรม ขอให้ประเมิน/คัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมินบนเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี https://covid19.rajavithi.go.th/test/th_index.php หากคัดกรองแล้วอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง ให้เลื่อนการรักษาทางทันตกรรมไปก่อน และติดต่อเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ หากเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง โทรสอบถามความพร้อมของสถานพยาบาลใกล้บ้าน และนัดหมายล่วงหน้า หรือขอคำปรึกษา/คำแนะนำเบื้องต้นผ่านระบบปรึกษาทันตแพทย์ทางไกล โดยมาตรการทั้งหมดคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดผู้ที่มารับบริการ และผู้ให้การรักษา

ทั้งนี้ ในกรณีที่การรักษารอได้ เช่น การตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี ขูดหินปูน ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม แนะนำให้ดูแลความสะอาดช่องปากแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ใช้ไหมขัดฟัน หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว เป็นต้น

***************************** 14 พฤษภาคม 2563