นวัตกรรมให้บริการรูปแบบใหม่ ‘DBD e-Certificate File’ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการให้บริการออกหนังสือรับรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ “บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) สามารถนำไปใช้เป็นไฟล์แนบในการดำเนินธุรกรรม อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจเกิดความคล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับสากล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือ New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากล จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) ซึ่งกรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมฯ จึงได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ “บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” (DBD e-Certificate File) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมให้มีความคล่องตัว ตลอดจนสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน

สำหรับ “บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์” DBD e-Certificate File เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ด้วย 7 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1) ผู้ใช้บริการกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ 2) เลือกบริการและช่องทางการรับบริการ 3) ชำระค่าธรรมเนียม (200 บาท / 1 คำขอ) ผ่าน ATM / Internet Banking / Counter 4) นายทะเบียนตรวจสอบการข้อมูลการชำระเงิน 5) นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร และใบเสร็จรับเงิน 6) ระบบสร้างไฟล์เอกสารและจัดส่งพาสเวิร์ด เพื่อใช้เป็นรหัสเปิดไฟล์หนังสือรับรองทางอีเมล์ 7) ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (หนังสือรับรอง) จากระบบ ซึ่งจะดำเนินการได้เพียง 1 ครั้ง แต่สามารถนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ บริการออกหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD            e-Certificate File) จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5160, 0 547 5994 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

********************************

ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ