“น้ำบาดาล” ช่วยเกษตรกร จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ รวมพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ พ้นภัยแล้ง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ณ บ้านสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งรูปแบบของโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หอถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง และเดินท่อกระจายน้ำความยาว 3,000 เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ ส่วนอีกพื้นที่ คือ บ้านโป่งสามขา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน รูปแบบของโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 6 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หอถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง และเดินท่อกระจายน้ำความยาว 7,250 เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 900 ไร่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคง นอกจากนี้ ยังสามารถลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ และทำให้เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ

สำหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยอีก 4 แห่ง ได้แก่ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 18 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว, บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม หมู่ที่ 4 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน, บ้านวังยาง หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 6 แห่ง จะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 300 ราย มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ไร่ และมีปริมาณน้ำรวม 657,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี