บทความ เรื่อง “ตัวดูดน้ำ” สนุกร้ายของลูกน้อย

“ของเล่น” กับเด็ก นับเป็นสิ่งคู่กัน ทั้งสนุก เพลิดเพลิน ยิ่งของเล่นบางอย่าง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง ร่างกายของเด็กๆ นับเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณผู้ปกครองทราบหรือไม่ ว่ามีเจ้าของเล่นชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกว่า “ตัวดูดน้ำ”

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาเห็นว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ตัวดูดน้ำ” อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กๆ ผลจากการนำของเล่นชนิดนี้ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยสถาบันทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ของเล่นดังกล่าว สามารถพองตัวได้ในน้ำย่อยเทียม (ที่มีสภาพเช่นเดียวกับน้ำย่อยในกระเพาะและลำไส้ของมนุษย์) โดยสามารถพองตัวได้ภายในระยะเวลาตามสภาพการย่อยในร่างการมนุษย์ได้ถึง ๕ เท่า และยังคงมีลักษณะเหนียว ไม่แยกหรือแตกร่วน ไม่ปรากฎว่ามีการย่อยตัวหากกลืนกินเข้าไป หากเด็กๆ เผลอกลืนเข้าไปจะทำให้ตัวดูดน้ำพองตัวในกระเพาะอาหาร ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ และลำไส้อุดตัน เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

อ้างอิง:
https://www.ocpb.go.th/download/law/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%8714.pdf