ไทย – เวียดนาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านชาติพันธุ์ พ.ศ. 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ Mr. Hoang Van Bihn รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะ และคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนด้านชาติพันธุ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Balcony Lounge ชั้น 2 โรงแรม Bangkok Midtown

นางนภา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทำบันทึกข้อตกลงทวิภาคีไทย-เวียดนาม ว่าด้วยกิจการชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยเริ่มจากฝ่ายเวียดนามมาเยือนประเทศไทย ต่อมาฝ่ายเวียดนามได้เชิญผู้แทนจากประเทศไทยไปศึกษาดูงานที่เวียดนาม และหลังจากนั้นได้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการ พร้อมทั้งศึกษาดูงานตลอดมา ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพใน การจัด “โครงการแลกเปลี่ยนด้านชาติพันธุ์ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินงานด้านชาติพันธุ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงการศึกษารูปแบบ/แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจในชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย และศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ในอนาคตของคู่ภาคี

นางนภา กล่าวต่อว่า การประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทภารกิจในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างไกลและยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยังเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดูแล พัฒนา และส่งเสริมสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเด็นได้แก่ 1) ข้อมูลสถานการณ์ราษฎรบนพื้นที่สูงในประเทศไทย 2) นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง 3) บทบาทภารกิจและการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลนโยบาย และการดำเนินงานพัฒนาด้านกิจการชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธ์ และราษฎรบนพื้นที่สูงให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการในฐานะพลเมืองไทย สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้