กระทรวงเกษตรฯ สานต่อ “โครงการตู้เย็นข้างบ้าน” และ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” หวังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรจากโรคโควิด-19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และภาคการเกษตรของประเทศแล้ว ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงาน และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งเกิดปัญหาการกระจายสินค้าและเกิดการขาดแคลนพืชอาหารเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อไปดำเนินการที่ก่อให้เกิด การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านโควิด-19” แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 1 ชุด เป้าหมาย 10,000 ราย ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ ผักบุ้ง แตงกวา โหระพา พริกขี้หนู มะเขือพวง เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว ซึ่งหลังจากได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และได้ปิดรับการลงทะเบียนไปแล้ว นั้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตั้งใจจะสานต่อโครงการดังกล่าวในระยะที่ 2 โดยจะเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วม และจะขยายผลโครงการไปทั่วประเทศด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดทำ “โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบมีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น ส่งเสริม ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการผลิตต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 3,634,464 ต้น โดยศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 34 หน่วยงาน เพื่อเตรียมแจกจ่ายและกระจายต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ซึ่งจะส่งมอบผ่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอไปยังอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และส่งมอบต่อไปยังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 882 อำเภอ 225,390 ครัวเรือน