กกจ. ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง วางแผนเชิงรุกรับมือ Covid-19

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย กรมการจัดหางานได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณาคาดการณ์สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 จึงได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงของสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อาทิ แรงงานในกลุ่มก่อสร้าง แคมป์แรงงาน สภาพที่พักอาศัยที่แออัด ฯลฯ ด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในวางแผนการตรวจหาเชื้อโรค Covid-19 ตามมาตรการป้องกันเชิงรุกของรัฐบาล

จากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง พบว่า มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงฯดังกล่าว จำนวน 181,263 คน โดย 10 จังหวัดแรกที่มีแรงงานต่างด้าวที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงฯมากที่สุด ได้แก่ 1. สมุทรปราการ จำนวน 27,556 คน 2. เชียงใหม่ จำนวน 26,045 คน 3. ชลบุรี จำนวน 14,534 คน 4. สมุทรสาคร จำนวน 13,530 คน 5. นครราชสีมา จำนวน 10,941 คน 6. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8,684 คน 7. ตาก จำนวน 7,301 คน 8. พังงา จำนวน 6,976 คน 9. ปัตตานี จำนวน 6,822 คน และ 10. ราชบุรี จำนวน 6,141 คน

โดยประเภทกิจการ ที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงฯ มากที่สุด ได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง 2.กิจการต่อเนื่องการเกษตร 3.การให้บริการต่างๆ 4.เกษตรและปศุสัตว์ 5.ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 6.ต่อเนื่องประมง 7.ต่อเนื่องปศุสัตว์โรงฆ่าสัตว์ชำแหละ 8. ประมง 9. ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และ 10. จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแรงงานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยง ได้กำชับให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ให้นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่มีความตระหนัก และได้กำชับลูกจ้างทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย