ส.ป.ก. ถวายนมไทย-เดนมาร์ค แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดปรินายกวรวิหาร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สืบเนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดทำโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้จัดพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำโดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ร่วมถวายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ให้กับวัดปรินายกวรวิหาร โดยมี พระพิพัฒน์จริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร เป็นผู้รับถวาย ณ วัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การถวายผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการจัดให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร โดยผู้เข้าร่วมทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย