ปปง.แนะช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อหน่วยงาน เฉพาะช่วงโควิด19

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แนะช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดความจำเป็นในการเดินทางและความแออัดภายในหน่วยงาน เฉพาะในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19