ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม! ป้องกันการแอบอ้างหรือขโมยตัวตนของบุคคลอื่นในการทำธุรกรรม

ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม! ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแอบอ้างหรือขโมยตัวตนของบุคคลอื่นในการทำธุรกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล และตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง