“กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 !! เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการดัดแปรสภาพอากาศของอาเซียนภายใน 10 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยน้อมนำและขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เติมเต็มวงจรการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “ASEAN Workshop on Weather Modification 2018” ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปรสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยาจากต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteoralogical Organization : WMO) รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานของไทยที่มีความร่วมมือเกี่ยวกับการดัดแปรสภาพอากาศ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยี ด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิก รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตุนิยมวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การผันแปรของสภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในการดัดแปรสภาพอากาศ การเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แห้งแล้ง การสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ที่มีมลภาวะจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่า หรือการเผาไหม้ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากกรมฝนหลวงฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (ASEAN Sub – Committee on Meteorology and Geophysics : ASEAN SCMG) ครั้งที่ 39 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีการทำฝนของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ SCMG ระยะ 10 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2568) ทั้งนี้ ในการประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification 2018 จะมีการนำเสนอผลงานการวิจัยด้านการดัดแปรสภาพอากาศ โดยนักวิจัยของกรมฝนหลวงฯ ผู้แทนจากหน่วยงานของไทยที่มีความร่วมมือเกี่ยวกับการดัดแปรสภาพอากาศ ผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำฝน การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การประชุม ASEAN Workshop on Weather Modification ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะได้เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับแนวพระราชดำริฝนหลวง พร้อมกับการได้สานต่องานตามศาสตร์พระราชาในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2569 และการเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชา ภายในปี พ.ศ. 2579 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร ซึ่งจะเป็นการน้อมนำและขับเคลื่อนพระบรมราโชบายของที่ทรงคิดค้นเทคนิคกรรมวิธีในการประยุกต์เทคโนโลยีฝนหลวงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และฤดูกาลของแต่ละท้องถิ่นสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณฝนลงสู่พื้นที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเติมเต็มวงจรการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์และก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มากที่สุด

ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทาง www.royalrain.go.th เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

#กรมฝนหลวงและการบินเกษตร