COVID – 19 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบข้อร้องเรียนการลักลอบเปิดร้านนวด

วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีร้านนวดบริเวณ ต.มหาสวัสดิ์ เปิดให้บริการอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนนทบุรี

จากการตรวจสอบพบว่าร้านเปิดประตูไว้ แต่ได้ล็อคกุญแจภายใน ซึ่งเป็นลักษณะการปิดให้บริการ สอบถามประชาชนข้างเคียงได้ความว่าร้านไม่ได้เปิดให้บริการ เพียงแต่พนักงานเฝ้าร้านนั้นยังอยู่ภายในร้าน อาจเปิดประตูเลื่อนเพื่อรับประทานอาหารและกิจวัตรอื่นเท่านั้น จึงได้ประสาน/แนะนำเจ้าของร้านให้ทำป้านปิดประกาศว่าร้านผิด เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดอีกต่อไป

อนึ่ง การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/เบาะแสในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ