สธ. ใช้แอป clicknic เฝ้าระวังโควิด 19 ในหมู่บ้านจัดสรร กทม.

กระทรวงสาธารณสุข เข้มการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ช่วงผ่อนปรนมาตรการ นำแอปพลิเคชัน clicknic มาใช้เฝ้าระวังเชิงรุกในหมู่บ้านจัดสรรใน กทม. คัดกรองอาการเบื้องต้นทางวิดีโอคอล เน้นค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยง วัด ชุมชนแออัด เรือนจำ บุคลากรการแพทย์ที่คลินิกอบอุ่น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแล State Quarantine ทั้ง 8 แห่ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ว่า ในช่วงการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเข้มข้นมาตรการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด และกทม. เน้นการเฝ้าระวัง ค้นหา โรคไวรัสโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง รวมทั้งให้สถานประกอบกิจการ/กิจกรรมที่กลับมาเปิดบริการ ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของคณะกรรมการ ฯ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

สำหรับกรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง (สปคม.) นำแอปพลิเคชัน clicknic  มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรที่มีจำนวนมาก สามารถวิดีโอคอล (VDO Call) ปรึกษาอาการกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้น ไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล หากพบความเสี่ยงจะแนะนำเข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ ได้เร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน 4 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มสถานที่แออัด ได้แก่ ชุมชนแออัด วัด เรือนจำ / กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร / กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคลินิกอบอุ่น / กลุ่มผู้เดินทางทุกระบบ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้โดยสารสาธารณะ

ผลการคัดกรองค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและสถานควบคุมโรคแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563 รวม 9,516 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงตามอาชีพ 4,820 ราย ได้แก่ ผู้เดินทาง รถรับจ้างสาธารณะ รถรับจ้างบุคคล บุคลากรของรัฐ และอื่น ๆ  เช่น ค้าขาย พนักงานบริษัท เกษตรกร นักศึกษา) และกลุ่มสถานที่เสี่ยง 1,152 ราย ได้แก่ ชุมชนคลองเตย เรือนจำ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในคลินิกชุมชนอบอุ่น 2 แห่ง ในวัด (พระ/ผู้ดูแลอาราม และประชาชน) และกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19

ส่วนกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ที่มีจำนวน 8 แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดตามดูแลทุกแห่ง ผลการตรวจคัดกรองจำนวน 3,544 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 13 ราย

……………………………………………….

9 พฤษภาคม 2563