นายจ้างมาเลเซีย แจ้งรับสมัคร คนหางานเพื่อไปทำงาน ถึง 29 พฤษภาคม 2563

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน ได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ในตำแหน่ง พนักงานนวด จำนวน 19 อัตรา ทั้งเพศหญิง และเพศชาย อายุระหว่าง 23- 44 ปี (วันที่สมัครต้องอายุไม่เกิน 44 ปี 6 เดือน) สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่นๆได้ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทการนวดไทย จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป จากสถานฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เงินเดือน 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 22,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563) และค่าคอมมิชชัน เป็นรายเดือน ในอัตรา 14 ริงกิตต่อชั่วโมงต่องานนวดที่ทำเสร็จ ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี และสามารถเลือกต่ออายุได้อีก 2 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การทำงานจะเป็นกะ มีวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์ นายจ้างจัดที่พักให้ในสถานประกอบการหรือที่อื่นตามดุลยพินิจของนายจ้าง โดยนายจ้างจะทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติขององค์การประกันสังคม (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด นอกจากนี้ นายจ้างจะจัดเตรียมค่าเดินทางทางอากาศ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้าง) ให้ลูกจ้างในการเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างนายจ้างจะจัดเตรียมค่าเดินทางกลับกรุงเทพฯ ให้ลูกจ้างทุก ๆ 2 ปี ด้วย

หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการรับสมัครอย่างละ 1 ใบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas

คนหางานที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริการรับส่งพัสดุของบริษัทเอกชนที่สามารถตรวจสอบการรับส่งได้ (ยึดถือตราประทับวันที่ เป็นหลัก) วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ (สมัครงานประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด) ส่งถึง กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 245 1034 หรือ ส่งทาง E-mail : taiwansectiontoea@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการไปทำงานต่างประเทศ ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น กรมการจัดหางานจะดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

…………………………………………..