จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวะ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แอพพลิเคชั่น เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สสจ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การสนับสนุนการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่าง จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตามที่ปัจจุบันได้มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อและป่วยด้วยโรคดังกล่าวในจังหวัดนนทบุรีนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรค และสอบสวนโรค โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย เพื่อให้ดำเนินงานควบคุมโรคสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเห็นชอบร่วมกันในการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “CovidNont” ซึ่งขณะนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึก
ข้อตกลงขึ้น ในวันนี

โปรแกรม CovidNont อยู่ระหว่างการนำขึ้น Play store และ App store ซึ่งจะสามารถค้นหาและ Download ได้เร็วๆนี้


PR. Nont /พรพรหม