อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา11.00น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนาทวี หรือเป็นที่รู้กันในนามของ ศพอส.นาทวี เป็นหนึ่งใน ศพอส. ดีเด่นที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ปัจจุบันมี ศพอส. ทั้งสิ้น จำนวน 878 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2561 มีแผนที่จะขยายผล ศพอส. อีก 400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุและสังคมจัดกิจกรรมทั้ง 4 มิติ (มิติสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสภาพแวดล้อม) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมแนวคิดให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชน (Ageing in Place) เน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดย ศพอส. นาทวี มีจุดเด่นในเรื่องของการมีโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่โดดเด่น อาทิ น้ำพริกแกงใต้ สาคูสอดไส้ น้ำสมุนไพร เป็นต้น

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุยังได้เดินทางไปมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี “อายุยืน…เยาว์” (ชุดอาหารนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ หนึ่งในเก้าของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.) ณ จังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. นางตีเม๊าะ เส็นยามา อายุ103 ปี เป็นคนอารมณ์ดี รับประทานอาหารรสไม่จัด ทานผักต้มเป็นประจำ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ดำเนินชีวิตเรียบง่าย มอบความรักให้แก่คนรอบข้าง จึงเป็นที่รักของคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด
  1. นางลี สุวรรณมณี อายุ105 ปี ชอบออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เป็นคนอารมณ์ดี รับประทานผักต้มเป็นประจำทุกวัน ใช้ชีวิตเรียบง่าย

     นอกจากนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุทั้ง 2 ท่านและโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ และการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่แนวคิด “กินอยู่อย่างไรให้ 100 ปี” โดยการถอดบทเรียนจากผู้สูงอายุดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้แก่คนทุกช่วงวัยและสาธารณชนทราบต่อไป