กรม อ. ลงพื้นที่สวนรถไฟ ย้ำผู้รักสุขภาพคุมเข้มสุขอนามัย “สวมหน้ากาก–เว้นระยะห่าง-ล้างมือ”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สวนรถไฟ ย้ำมาตรการด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลในพื้นที่สวนสาธารณะ คุมเข้มประชาชนที่ใช้บริการให้สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือเป็นประจำ และควรมีการวางแผนช่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในกลุ่มคนจำนวนมาก พร้อมขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ สวนรถไฟ สวนสาธารณะที่มีประชาชนมาใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กิจการที่ได้รับการผ่อนปรน ว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนการเปิดให้บริการของสวนสาธารณะ ลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาและ ลานกีฬา แต่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการพื้นฐานคือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อมาใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่ควรจับกลุ่มคุยกัน หรือจับกลุ่มกันเดิน และ ควรมีการวางแผนช่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในกลุ่มคนจำนวนมาก ที่สำคัญทั้งก่อนและหลัง ทำกิจกรรมขอให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อกลับถึงบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลสวนสาธารณะ ต้องคุมเข้มตั้งแต่จัดให้มีจุดคัดกรองพนักงานดูแลและผู้มาใช้บริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการในเบื้องต้น หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วย เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องงดให้บริการและแนะนำให้ไป พบแพทย์ทันที ส่วนผู้ดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ให้บริการ พร้อมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการทำกิจกรรมอย่างทั่วถึงด้วย

“ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ทางเดินออกกำลังกาย พื้นถนน ประตู สวน เก้าอี้ ม้านั่ง จุดให้บริการน้ำดื่ม โดยเฉพาะก๊อกน้ำดื่ม อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่มีการใช้ร่วมกันภายในสวนสาธารณะเป็นประจำทุกวันก่อนและหลังเปิดสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะบริเวณ ที่เป็นจุดสัมผัสหรือที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องส้วม ให้หมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ให้จัด เก้าอี้นั่งในบริเวณสวนสาธารณะให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร และจัดให้มีถังขยะสภาพดีที่มีฝาปิด สำหรับทิ้งขยะ และให้รวบรวมขยะออกจากสวนสาธารณะทุกวันเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 8 พฤษภาคม 2563