กปน. ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ กปน.

การประปานครหลวง (กปน.) ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ กปน. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

ทั้งนี้ กปน. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูล สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536

โทรสาร 0 2500 2579