ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล(Web Conference)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพือเกษตรกรรม ได้นำคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (Web Conference) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพินิจ สุวรรณะชฎ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญ ในการติดตามและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินการตามมาตรการประกาศคำสั่งฯอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บรรลุผลของงานและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุม มีมติมอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย (สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มีคำสั่งที่ 76/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)” หรือเรียกโดยย่อว่า “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19”