ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ส.ป.ก. และผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม ประชุม อาทิ นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายประดิษฐ์ ใจรังสี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายกมล เรืองเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ ในเรื่องความก้าวหน้าการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมถึงกรอบแนวคิด แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการส่งเสริม กิจกรรมและการศึกษาดูงานสหกรณ์ คทช. จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม