“คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” โดยความร่วมมือของ หลายหน่วยงาน

“คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” โดยความร่วมมือของ สสส. ร่วมกับกรมอนามัย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหลายหน่วยงาน

https://www.thaihealth.or.th/contact/lightGallery-master/demo/show.php?e_id=635#lg=1&slide=0