เกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน ส่งมอบชุดดูแลสุขภาพ ‘แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ น้ำยาบ้วนปาก และแอลกอฮอล์ชนิดเติม’ กว่า 12,000 ชุด

เกษตรฯ ร่วมกับภาคเอกชน ส่งมอบชุดดูแลสุขภาพ ‘แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ น้ำยาบ้วนปาก และแอลกอฮอล์ชนิดเติม’ กว่า 12,000 ชุด พร้อมด้วยอาหารที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “ใจถึงใจ…สู้ภัยโควิด” และเปิดโครงการอาหารปลอดภัยจากใจ….สู่ชุมชน ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย โดยร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริษัท เกรทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด และบริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบชุดดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ น้ำยาบ้วนปาก รวมถึงแอลกอฮอล์ชนิดเติม จำนวนกว่า 12,000 ชุด และมอบอาหารที่มีความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ให้ได้รับการบริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภคในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 อีกทั้งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดีขึ้นด้วย

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนของประเทศและทั่วโลก ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ บริษัทห้างร้าน ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย จึงได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะขยายความช่วยเหลือไปยังเขตบางพลัด บางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม ตลอดจน จ.พิจิตร และ จ.ตรัง ต่อไป

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งส่งเสริมสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการทำเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นกระแสของโลกในปัจจุบัน จึงได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ส่งมอบสิ่งดี ๆ เหล่านี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารของทั้งสององค์กรมาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้ได้อิ่มท้องในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ผ่านการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนั้น ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งด้วย เพราะการส่งมอบอาหารและสินค้าเกษตรให้กับประชาชน จะสามารถช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้คงที่ เกษตรกรยังได้รับรายได้จากการประกอบอาชีพ จึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือกันและทำให้โครงการดี ๆ นี้เกิดขึ้นมา เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว