ส.ป.ก.ชุมพร จัดตลาดนัดสีเขียว ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ได้ตรวจเยี่ยมตลาดนัดสีเขียว ภายใต้มาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายบัณฑูร บุญนรากร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการการจัดสถานที่และร้านค้าของเกษตรกรตามมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย