“น้ำบาดาล” เร่งเตรียมบ่อเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นให้พร้อมก่อนถึงฤดูน้ำหลาก

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ “เติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบน และจันทบุรี – ตราด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ทั้งด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น การก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต การเจาะและก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล และการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

ทั้งนี้ การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยฟื้นฟูน้ำใต้ดินระดับตื้น ที่ประสบปัญหาการลดลงของระดับน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องจากการสูบใช้น้ำเกินสมดุล และยังสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมขัง โดยระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น จำนวน 500 แห่ง ที่ก่อสร้างขึ้นนี้จะสามารถรองรับการผันน้ำที่ท่วมหลากตามพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนกักเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นอย่างดี