ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ 1) เข้ามาทำงานตามข้อตกลง MOU ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีวาระการจ้างงานครบ 4 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง 2) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ที่ถือบัตรผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาลซึ่งครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ก่อนหรือในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตาม ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง

“มาตรการ การจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน การควบคุมการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด รวมถึงการระงับการเข้าออกราชอาณาจักร ที่ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป ส่งผลให้คนต่างด้าว ทั้งสองกลุ่มนี้ ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ ซึ่งหากไม่ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับคนต่างด้าวเพิ่มเติมต่อไปอีก จะทำให้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนได้ โดยเฉพาะ การป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 จากการข้ามจังหวัด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อกลับมารุนแรงขึ้นใหม่ ” นายสุชาติฯ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2563 มีจำนวนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ประมาณ 29,083 คน จำแนกเป็น กัมพูชา 12,801 คน ลาว 3,092 คน และ เมียนมา 13,190 คน ส่วน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ซึ่งครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด ประมาณ 43,975 คน จำแนกเป็น กัมพูชา 25,236 คน เมียนมา 18,739 คน

ขณะที่ ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ จะมีจำนวนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ซึ่งวาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ประมาณ 15,139 คน (กัมพูชา 6,398 คน ลาว 1,449 คน เมียนมา 7,292 คน) และคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนในลักษณะไป – กลับ หรือแบบตามฤดูกาล ซึ่งครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด ประมาณ 20,389 คน จำแนกเป็น กัมพูชา 11,502 คน เมียนมา 8,887 คน