เทศบาลบางคูรัด เปิดให้ประชาชน​ลงทะเบียน​ผู้รับผลกระทบ​ช่วง โควิด19 วันที่สองของการเปิดรับลงทะเบียน

6 พฤษภาคม 2563 ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด : นางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19) เพื่อขอรับเครื่องอุปโภค บริเวณจุดบริการต่าง ๆ ทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูรัด จำนวน 21 จุด เป็นวันที่สอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มายื่นลงทะเบียน โดยยึดหลัก social distancing และข้อบังคับต่าง ๆ ของภาครัฐ สำหรับการรับลงทะเบียนยังคงสามารถมาลงทะเบียนได้ 🗓ตั้งแต่วันที่ 5️⃣ ➖ 🔟 พฤษภาคม 2563 ⏰เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ที่มายื่นต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญ

🔴ย้ำสะดวกไปวันไหนก็ได้ 5 – 10 พฤษภาคม 2563 มีเจ้าหน้าที่คอยรับเอกสารทุกวัน

❗️❗️ต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วยนะครับ❗️❗️

1️⃣ สิทธิ ต่อ 1️⃣ ครัวเรือน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
📌มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด
📌สัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
📌เป็นครอบครัวมีรายได้น้อย
📌1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว ผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าบ้านหรือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และกำหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครอบครัว
📌ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญ
📌เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 หรือข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
🔴เป็นผู้ประกอบการ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ
🔴ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลางาน ทำให้เกิดการขาดรายได้
🔴มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส

เอกสารการลงทะเบียน
🔴สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

สถานที่รับลงทะเบียน
📌หมู่ที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
📌หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 หมู่บ้านพฤกษา 14 บี
จุดที่ 2 วัดเต็มรักสามัคคี
📌หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 หมู่บ้านพฤกษา 14
จุดที่ 2 หมู่บ้านพฤกษา 19
จุดที่ 3 หมู่บ้านมนวดี
จุดที่ 4 รพ.สต.บางคูรัด
📌หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 เทศบาลเมืองบางคูรัด
จุดที่ 2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
จุดที่ 3 หมู่บ้านสิรารมย์
จุดที่ 4 หมู่บ้านพฤกษา 30/1
📌หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 อาคารอเนกประสงค์ (สระน้ำกลางหมู่บ้าน)
จุดที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ (ซอย32)
จุดที่ 3 สวนสาธารณะ (ซอย 12 หมู่บ้านพฤกษา 3)
จุดที่ 4 สวนสาธารณะหมู่บ้านบัวทอง 4 (องค์พระ)
📌หมู่ที่ 6 บ้านนางสวงค์ เต็มรัก
📌หมู่ที่ 7 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
📌หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
จุดที่ 2 หมู่บ้านร่มเงาไม้
📌หมู่ที่ 9 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
📌หมู่ที่ 10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สอบถาม​เพิ่มเติม​ เทศบาลเมืองบางคูรัด” โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th

PR.NONT​ : พรพรหม​