ส.ป.ก.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(พัฒนาแหล่งน้ำ,น้ำ,ถนน) ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แหล่งน้ำ,น้ำ,ถนน)ในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แหล่งน้ำ,น้ำ,ถนน)ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพิจารณาเรื่องงบประมาณในการพัฒนางานตามภารกิจสำคัญเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร