รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯเฉลิมชัย ศรีอ่อนมอบนมไทย-เดนมาร์คและส่งกำลังใจแก่ผู้บริหารและข้าราชการ ส.ป.ก. สู้ภัยโควิด-19

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดทำโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)ได้มีพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส.ป.ก.

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไทย-เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ให้แก่ผู้บริหารส.ป.ก.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับ การรับมอบเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ส.ป.ก.ได้จัดสถานที่ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมงานด้วย