วันวิสาขบูชา ตามรอยบาทพระศาสดาในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล จุดกำเนิด“วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งมีเหตุสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๓ ประการ คือวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

“ลุมพินีวัน”สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

“พุทธคยา”สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา

“สาลวโนทยาน”สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ในวันวิสาขบูชาปีนี้ น้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ชาวพุทธศาสนิกชนร่วมทำดี รักษาศิล ให้จิตผ่องใส ร่วมทำบุญแบบเว้นระยะห่าง สวดมนต์-เวียนเทียนออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19