ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน มีจิตอาสา สื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและองค์กร ”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีจิตอาสาบ้านปากล้อง หมู่ที่ 9 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เกื้อกูลเพื่อประชาผู้ทุกข์ยาก” ให้แก่ครอบครัวนายกิตติ เสนพนัสสัก และนางสาวสา แดงชม บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น การซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน (นายกิตติ เสนพนัสสัก), ปรับปรุงที่อยู่อาศัยภายในบ้าน (นางสาวสา แดงชม), พัฒนาทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ, ให้บริการตัดผม เสริมสวยสมาชิกในครอบครัว และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวง พม.ในช่วงวิกฤติสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม “พม.ช่วยเหลือแล้ว” อีกทั้งยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ว่า “จิตอาสา สื่อสารสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและองค์กร” เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติต่อไป