บิ๊กอู๋ ! เตรียมเชิญบิ๊กแรงงาน 4 ประเทศต้นทาง หารือนำเข้าแรงงานประมงตาม MOU

รมว.แรงงานเตรียมเชิญ รมว.แรงงานและทูตแรงงาน 4 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการนำเข้าแรงงานประมงทะเล แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน หลังทราบผลจำนวนความต้องการจ้างแรงงานที่แท้จริงจากผู้ประกอบการ พร้อมย้ำผู้ประกอบการเร่งยื่นความจำนงที่จัดหาหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลด่วน ภายใน 15 สิงหาคมนี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลว่า จากการที่สมาคมประมงแห่งประเทศไทยแจ้งว่ากำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง และได้แจ้งความต้องการจำนวน 42,649 คน นั้น กระทรวงแรงงานได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมประมง เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ให้กรมการจัดหางานแจ้งจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลประสานสมาคมประมงเพื่อแจ้งผู้ประกอบการให้มายื่นแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล และให้รายงานผลต่อกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงเพื่อจะได้ประสานกับประเทศต้นทาง 4 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ในการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ซึ่งจะได้เชิญรัฐมนตรีแรงงานและทูตแรงงานทั้ง 4 ประเทศร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการนำเข้าแรงงานประมงตามระบบ MOU ต่อไป และในวันที่ 7 สิงหาคมนี้จะได้เชิญผู้ประกอบการ สมาคมประมง จัดหางานจังหวัด และ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเลมารับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการรวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าวประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 และการอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11,000 คน ก็สามารถทำงานต่อในประเทศไทยได้ โดยจะให้ต่ออายุการทำงานออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขอให้มารายงานตัวตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล

รมว.แรงงานกล่าวย้ำผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานอีกกว่า 42,000 คน ให้รีบยื่นความต้องการจ้างแรงงานโดยเร็วที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อจะได้ร่วมหารือกับรมว.แรงงานและทูตแรงงานกับ 4 ประเทศต้นทางในการนำเข้าตาม MOU ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน