รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยรายงานวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ถึงร้อยละ 91.93 ของผู้ป่วยทั้งหมด (กลับบ้าน 7 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,747 ราย) ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 187 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 54 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,988 ราย

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่รายงานวันนี้ 1 ราย (ลำดับที่ 2,988) จาก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

วันนี้รายงานผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเหลือเพียง 1 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่รัฐบาลกำหนดและระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของประเทศไทยมีประสิทธิภาพรวมถึงความร่วมมือของคนไทยทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการหยุดเชื้ออยู่บ้าน การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รายงานอาจเพิ่มขึ้นได้ในวันอื่น จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาระดับการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยรายใหม่ให้คงอยู่ในระดับนี้หรือน้อยลงจนอยู่ในระดับ 0 อย่างแท้จริง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไปอีกระยะ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการผ่อนปรนมาตรการ อาทิ การเปิดสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง การอนุญาตให้เปิดกิจการบางชนิด สถานพยาบาล แต่ขอให้อย่าประมาท เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อได้อยู่

กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ Fake News จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เรื่องการจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อนำเอาผลสำรวจไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหา โดยขอความร่วมมือประชาชน เข้าไปทำแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Y9zhyoJnctq5Ev4j6 หรือแสกนได้จาก QR Code


5 พฤษภาคม 2563