ส.ป.ก.ร่วมประชุมหน่วยงานราชการในกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานราชการในกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ  รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเตรียมการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป

ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) นำโดย ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสิรฐ  มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การจัดสถานที่ในการประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดที่นั่งภายในห้องประชุม ให้มีระยะห่างกัน 1-2 เมตร โดยผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ด้วย