รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เมืองย่าโม ชมการฝึกผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 4 สิงหาคม 2661 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ณ วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าในการฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร.5 นครราชสีมา) ว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความมั่งคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ

กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศจำนวน 652,120 คน ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพช่างเร่งด่วน ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 60 ชั่วโมง พร้อมทั้งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึก และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง

สำหรับจังหวัดนคราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนฝึกอาชีพสูงที่สุด มีผู้แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพจำนวน 21,345 คน (ณ 13 กรกฎาคม 2561) ประกอบด้วย ช่างอเนกประสงค์หรือช่างชุมชน จำนวน 1,780 คน และฝึกอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ 19,565 คน ในวันนี้ มีการฝึกอาชีพ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการประกอบอาหารไทย สาขาการทำขนมไทย และสาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ รวม 60 คน ณ วัดโคกตลาด ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีแผนดำเนินการจำนวน 390,385 คน ดำเนินการแล้ว 139,305 คน (ณ 3 สิงหาคม 2561) และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพการฝึก สาขาที่ดำเนินการต้องสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 

“โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถก้าวผ่านเส้นความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล” รมว.กล่าวทิ้งท้าย