“ซื้อสังฆทาน” ทำบุญ “วันวิสาขบูชา”

วันวิสาขบูชา นอกจากจะเป็นวันหยุดแล้ว ยังถือเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวพุทธ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญในพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ประชาชนชาวพุทธ จึงมักถือโอกาสนี้ ทำบุญตักบาตรหรือการนำสังฆทานหรือชุดไทยธรรมไปถวายพระที่วัด โอกาสนี้ สคบ.จึงขอแนะนำประชาชนที่ประสงค์จะซื้อสังฆทานหรือชุดไทยธรรม ขอให้พิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากสินค้าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก กำหนดให้ผู้ผลิตที่นำสินค้ามารวมเป็นชุดไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จะต้องติดตั้งหรือแสดงฉลากที่ระบุข้อความ ดังต่อไปนี้ ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รายการสินค้า ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปี ที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้า วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท ทั้งนี้ หากสังฆทานใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฎิกิริยากัน จนทำให้มี สี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้นได้ ให้ระบุคำเตือนในฉลากเพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่ติดฉลากตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ

ทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม