อพส.และคณะผู้บริหาร ร่วมงานThailand Social Expo ๒๐๑๘ สู่อนาคตที่สดใส ด้วยคนคุณภาพ

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน Thailand Social Expo ๒๐๑๘ สู่อนาคตที่สดใส ด้วยคนคุณภาพ ภายใต้กิจกรรมสานพลังสังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา

ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมแสดงผลงานด้านการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย กิจกรรม ๗ โซน ได้แก่ ๑) โซนการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ศูนย์รับบริจาคฯ ร้านมิตรไมตรี Give Shop จำหน่ายสินค้ามือสอง บูธธนาคารกรุงไทย แสดงกระบวนการโอนเงินให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบกรุงไทย บริการเปิดทำบัตรเครดิตฟรี บูธแว่นท๊อปเจริญ บริการตรวจวัดสายตาฟรีให้กับประชาชน และตัดแว่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้งสูงอายุ ผู้พิการ) ๒) โซนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการจำลองพื้นที่จัดแสดงข้อมูลภูมิวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชนเผ่า ที่ได้รับการพัฒนาจาก พส. จนสามารถเปิดรับประชาชนสู่การเรียนรู้ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ตาก ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม  ๓) โซนแบ่งปันและเปลี่ยนแปลง กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจเข้ามาทำกิจการเพื่อสังคม บูธดอยคำ นำเสนอภาคธุรกิจ พร้อมจำหน่ายสินค้า บูธวิสาหกิจสุขภาพชุมชนจัดบริการนวด และองค์กรสาธารณประโยชน์ Banana Land เป็นองค์กรที่ขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บูธสัญญาใจ…ที่มีให้กัน เป็นการให้โอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พ้นโทษ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ๔) โซนพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในสังคม Audition ผู้แสดงความสามารถ บริการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ถนนผู้แสดงความสามารถ (Talent Show) จำลองถนนสำหรับให้ผู้แสดงความสามารถที่มีบัตรประจำตัวได้มาแสดงความสามารถในงาน นิทรรศการ นำเสนอกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระบวนการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ จำหน่ายของดี ๑๑ สถาน จำหน่ายสินค้าธัญบุรีโมเดล จาก ๑๑ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๕) เรียนรู้ปัญหา ร่วมอาสาพัฒนาสังคม การนำเสนอสถานการณ์ปัญหาสังคม/เรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย พส. เพื่อสื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงการทำงานของรัฐบาลและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร  ๖) ด้วยพลังรัก และพระเมตตา สู่การพัฒนาคนและสังคม นิทรรศการ Shift & Share เป็นโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ โดยเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ MOL ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรราชกัญญาฯ เน้นการปลูกฝังการให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ให้ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม โครงการไม้เท้าพลังจิต ลิขิตเส้นทางใหม่ โครงการ App Society และโครการ Hello Massage ๗) ระดมพลังอาสา ร่วมพัฒนาสังคม Care For khun จำลองการฝึกอาชีพของ อพม. เช่น สานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก ที่ดึงนิ้วล็อค พับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน โอ่งผ้าไหม กิจกรรมการแสดงจาก อสต. (ชาวฟิลิปปินส์ เกาหลี เวียดนาม พม่า สวิสเซอร์แลนด์ อเมริกา ไนจีเรีย)

และในวันนี้ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจผู้มา Audition ผู้แสดงความสามารถ เพื่อขอมีบัตร ณ  ฮอลล์ ๕ อิมแพคเมืองทองธานี