กปน. จัดกิจกรรม MWA Open House ต้อนรับลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มโรงพยาบาล

นายจำเริญ ตันติวงศ์วัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ในกิจกรรม “MWA Open House: เปิดบ้านการประปานครหลวง” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงงานธุรกิจเสริมหลังมาตร ได้แก่ การล้างถังพักน้ำ การสำรวจหาท่อรั่ว การซ่อมท่อภายในอาคาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อบริการของ กปน.

**********************************